Penafian / Disclaimer

Maklumat dan pendapat yang terkandung dalam laman web INTRADAY.my ini adalah hanya untuk tujuan informasi sahaja dan tidak membentuk apa-apa cadangan dan arahan dagangan dan juga arahan pengaruh.

Dagangan dalam Forex (Tukaran Matawang Asing) adalah berisiko tinggi juga memberi pulangan yang tinggi dan tidak sesuai untuk semua pelabur. Anda di nasihatkan supaya mempertimbangkan pelaburan, objektif, tahap pengalaman dan risiko anda jika masih mahu meneruskan penglibatan dalam tukaran matawang asing. Anda berkemungkinan kehilangan semua wang anda dan anda tidak harus melabur wang jika tidak mampu untuk kehilangannya atau dengan kehilangannya akan mengubah cara hidup anda.

Anda harus sedar semua risiko yang berkaitan dengan pertukaran asing dan perdagangan niaga hadapan, dan mendapatkan nasihat daripada penasihat kewangan dari mana agensi jika anda mempunyai sebarang keraguan.


The information and opinions contained in this INTRADAY.my website are for informational purposes only and do not constitute any trading recommendations and instructions as well as influence instructions.

Trading in Forex (Foreign Exchange) is a high risk that also gives high returns and is not suitable for all investors. You are advised to consider your investment, objectives, level of experience and risk if you still want to continue your involvement in foreign exchange. You are likely to lose all of your money and you should not invest money if you cannot afford to lose it or losing it will change your way of life.

You should be aware of all the risks associated with foreign exchange and futures trading, and seek advice from a financial advisor from which agency if you have any doubts.